Политика и цели

ПОЛИТИКА на ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО,   ОКОЛНА СРЕДА и УСЛОВИЯТА НА ТРУД

 

Ръководството на “ГЕ 7” ЕООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда и УСЛОВИЯ на ТРУД, която е изведена от визията и мисията на Организацията и е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА за изграждане и развитие на “ГЕ 7” ЕООД.

Политиката по управление на “ГЕ 7” ЕООД е насочена към осигуряване нарастВаща ефективност на процесите на интегрираната система за управление с цел създаване на всички условия за постигане на икономически растеж , съобразно потребностите и очакванията на КЛИЕНТИТЕ И заинтересованите страни , устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда,  Запазване на здравето и живота на персонала , както и осигуряване и  управление на здравословни и безопасни условия на труд.

За осъществяването на своята Политика по управление на качеството, околна среда и условия на труд, ръководството на “ГЕ 7” ЕООД, насочва усилията си в следните направления:

ü          Подобряване и осъществяване на процесите и дейностите по строителни, строително-монтажни и строително-ремонтни работи и продажба на железария, инструменти и строителни материали, в съответствие с потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;

ü          Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез инвестиране в технологии за създаване на точни, сигурни, удобни и екологично съобразени условия при строителни, строително-монтажни и строително-ремонтни работи ефективни двйствия за предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;

ü          Икономично потребление на природни ресурси – електроенергия и вода;

ü          Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци в  помещенията и правилното им оползотворяване;

ü          Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;

ü          Осигуряване съответствието с приложимите нормативни и доброволни изисквания по отношение на качеството и околната среда в “ГЕ 7” ЕООД;

ü          Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда;

ü          Aктивно сътрудничество с упълномщените организации за контрол на оклната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;

ü          Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007;

ü          Ефективно използване на всички възможни ресурси за повишаване на имиджа и представяннето на “ГЕ 7” ЕООД;

ü              Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.

ü          Стремеж за непрекъстато подобряване на Интегрираната система за управление;

ü          Запознаване на клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други   заинтересовани лица с политиката ни за управление

С приемането на съвремените принципи за управление, ръководството на “ГЕ 7” ЕООД гарантира осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление.

 

                  

 

Политика на интегрираната системата за управление на качеството и условията на труд в

ГЕ 7” ЕООД  е част от общата стратегия за развитие на фирмата.

При прилагане на политиката и произтичащите от нея цели Ръководството спазва изискванията, дефинирани в ISO 9001, ISO 14001  и  BS OHSAS 18001:

v      Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиентите от извършваните строителни услуги;

v      Очаквания на другите заинтересовани страни по отношение на качеството на предоставените строителни услуги и осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

v      Периодичен преглед и при необходимост – актуализация на обявената вече политика на интегрираната система по управление.

v      Осигуряване и  управление на безопасни условия на труд и околната среда.

Висшето ръководство усъвършенствува и реализира политиката на интегрираната системата за управление на качеството и условията на труд на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS  OHSAS 18001:2007 отразяващи спецификата на дейността на дружеството.

ГЕ 7” ЕООД е възприело следните принципи на управление:

v      Равнището на качеството на работата в “ГЕ 7” ЕООД се определя от нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и/или националните стандарти и действуващата нормативна база в областта на строителството;

v      Все по-пълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите може да се постигне с непрекъснатите подобрения на управлението на различните процеси и работи в дружеството;

v      Успешен процес на реализация и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за професионално развитие на персонала, безопасни условия на труд и непрекъснат мониторинг на нивото на риска на работното място и околната среда;

v      Размерът на възнаграждението на работещите в дружеството се обвързва пряко с резултатите и качеството в работата;

v      Запознаване на инвеститори, партньори , държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на интегрираната системата за управление на качеството и условията на труд в дружеството.

Централен пункт в политиката на интегрираната системата е подобрения във всички дейности на“ГЕ 7” ЕООД, в отговор на  основно изискване  на

ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството,

ISO 14001:2004 – Система за управление на въздействието върху околната среда и

BS OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасноста при работа.

Подобренията се отчитат като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване.

ГЛОБАЛНТЕ ЦЕЛИ по Качеството, Околна среда и Условията труд на ГЕ 7” ЕООД са:

v      Превръщане на дружеството в желан и търсен партньор от инвеститори, проектанти и крайни клиенти.

v      Осигуряване на гъвкави и ефективни решения и бърза професионална реакция чрез инвестиции в технологии, система за управление и хора.

v      Никаква толерантност и никакви компромиси с качество на строителството, вложените материали, въздействието върху околното среда и риска за здравето и живота на хората.

v      Развиване на способност за превръщане на иновации и бизнес идеи в работещ модел чрез инвестиране в хора и внедряване на специфични ноу хау.

v      Утвърждаване на авторитета на Дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.

v      Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите при вътрешни и международни процедури за изпълнение на дейностите.

v      Поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.

v      Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.

v      Непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда;

v      Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.

Екипът на “ГЕ 7” ЕООД приема оценката на клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика  на управление.